Rätten till religionsbyte i Malaysia

Skriftlig fråga 2006/07:1330 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 8 juni

Fråga

2006/07:1330 Rätten till religionsbyte i Malaysia

av Lennart Sacrédeus (kd)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter stadgar att var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att bekänna sig till eller anta en religion eller en trosuppfattning efter eget val. Trots detta, och trots att Malaysias grundlag garanterar religionsfrihet, har det visat sig omöjligt för en infödd malaysier att byta religiös identitet från muslim till kristen.

Något mindre än 60 procent av malaysierna (befolkningen i Malaysia) är malajer (den infödda befolkningen) och därmed oftast muslimer. Uppgifter gör dock gällande att ca 15 000 malajer har konverterat från islam till kristen tro. Inte sällan är detta förknippat med repressalier, och man väljer därför ofta att utåt låtsas vara muslim medan man privat lever som kristen.

För att en malaj ska få sitt religionsbyte offentligt erkänt, krävs att han eller hon samtidigt avsäger sig sin etniska identitet som malaj, eftersom grundlagen definierar en av egenskaperna hos en malaj som att han eller hon är muslim. En shariadomstol måste också utfärda ett intyg om att man är avfällig. Detta har nu Malaysias högsta domstol slagit fast, efter att ha prövat ett rättsfall från en lägre domstol som fått internationell uppmärksamhet.

Av respekt för individuella fri- och rättigheter och i kampen för att säkerställa skydd för etniska och religiösa minoriteter är det angeläget att Sverige prioriterar försvaret för religionsfrihet världen över.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att påtala för Malaysias regering att rätten att byta religion är en universell mänsklig fri- och rättighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-06-08 Anmäld: 2007-06-08 Besvarad: 2007-06-15 Svar anmält: 2007-06-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-15)