Rakels framtid

Skriftlig fråga 2012/13:5 av Güclü Hedin, Roza (S)

Güclü Hedin, Roza (S)

den 19 september

Fråga

2012/13:5 Rakels framtid

av Roza Güclü Hedin (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

År 2003 beslutade riksdagen om utbyggnad, finansiering och införande av Rakel, som är ett gemensamt radiokommunikationssystem för våra blåljus‑, skydds- och säkerhetsmyndigheter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har lämnat ett budgetförslag för perioden 2013–2015. I budgetunderlaget redovisas elva förslag på åtgärder för att både förbättra det ekonomiska resultatet för Rakel och öka anslutningen till systemet. MSB föreslår bland annat en övergång från nuvarande reglering i respektive myndighets regleringsbrev till ett enhetligt abonnemangspris för Rakel för statliga myndigheter, däribland länsstyrelserna. En successiv ökning av landstingens avgifter föreslås också, på motsvarande sätt som för statliga användare. Det abonnemangspris som MSB föreslår är 10 000 kronor per år för de kommande fem åren. Dessa förändringar menar MSB ska bidra till att Rakel bär sina egna kostnader samt medföra att fler kan ansluta sig till systemet. Många har reagerat på detta förslag och menar att det kommer att vara slutet för Rakel. Landstinget Dalarna har i dag 235 terminaler till en abonnemangskostnad av 627 000 kronor per år. Eftersom detta är ett takpris kan landstinget anskaffa fler mobiler, vilket man också har långt gångna planer på att göra till bland annat jourverksamhet och kvalificerad hemsjukvård. Kostnaden per år för Landstinget Dalarna kommer, med nuvarande antal terminaler, i och med detta budgetförslag att ändras från 627 000 kronor per år till 2 350 000 kronor per år. Det är en kostnadsökning på 375 procent! Detta är en kostnad som ska ställas mot andra prioriteringar inom landstinget.

Vad avser försvarsministern att vidta för åtgärder för att detta budgetförslag inte ska få en negativ effekt för målet att radiokommunikationssystemet ska få fler abonnenter och behålla de redan anslutna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-09-19 Anmäld: 2012-09-19 Besvarad: 2012-09-26 Svar anmält: 2012-09-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-09-26)