radonskador via vattenverk

Skriftlig fråga 1999/2000:675 av Pålsson, Chatrine (kd)

Pålsson, Chatrine (kd)

den 9 mars

Fråga 1999/2000:675

av Chatrine Pålsson (kd) till socialminister Lars Engqvist om radonskador via vattenverk

Att på alla sätt förebygga sjukdom och ohälsa är viktigt av såväl humanitära som ekonomiska skäl.

Nyligen kom det larmsignaler om att halterna av radongas i många vattenverk är upp till 100 gånger högre än Arbetarskyddsstyrelsens gränsvärde på arbetsplatser. I t.ex. Ludvika har miljöförvaltningen uppmätt 40 000 becquerel per kubikmeter luft. Gränsvärdet för sanitär olägenhet är 400 becquerel.

Radongas kan skada lungvävnaderna och Statens strålskyddsinstitut bedömer att ca 900 personer årligen avlider i lungcancer till följd av radon.

Med anledning av ovanstående vill jag rikta följande fråga till socialministern:

Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att förebygga att människor skadas av radon via vattenverk?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-09 Anmäld: 2000-03-14 Besvarad: 2000-03-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-03-15)