Proportionella bötesbelopp

Skriftlig fråga 2018/19:269 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Böter är en summa pengar som en dömd person ska betala som straff för att ha begått ett brott. De vanligaste typerna av böter är penningbot, som är ett fast belopp, och dagsböter, som är proportionella mot den taxerade inkomsten. En dagsbot fastställs till ett visst belopp, från och med 50 till och med 1 000 kronor, och bedöms efter vad som anses vara skäligt med hänsyn till den dömdes inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Utöver detta kan böter utskrivas av en polisman, exempelvis vid olika trafikbrott. Vad vi dock har sett är att bötesbelopp ofta inte alls är proportionerliga avseende brott.

Att exempelvis köra för fort på en tom raksträcka kan innebära tusentals kronor i böter, trots att ingen skada skett. Det finns också exempel där dömda personer får förhållandevis låga böter, trots att kostnaden för såväl skadan för drabbade som rättegångskostnader varit betydligt högre.

Ett exempel är den unga aktivisten som för inte så länge sedan dömdes att betala sammanlagt 3 000 kronor i böter efter att ha stoppat utvisningen av en 52-årig afghan. Utöver faktumet att passagerare på det aktuella planet drabbats av förseningar och allmän olust beräknade Kriminalvården att händelsen på Landvetters flygplats orsakade en merkostnad på omkring 240 000 kronor.

Som bekant är detta, i kombination med andra ej redovisade kostnader, en betydligt högre summa än vad den dömda ålades att betala.

Med anledning av ovanstående önskas justitie- och migrationsminister Morgan Johansson svara på följande fråga:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att möjliggöra bötesbelopp som i större utsträckning än i dag står i proportion till den skada som en dömd brottsling har orsakat eller på annat sätt verka för att de som har drabbats av en gärning ska kunna kompenseras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-19 Överlämnad: 2019-02-20 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-02-27 Sista svarsdatum: 2019-02-27
Svar på skriftlig fråga