Projektet Trans European Network

Skriftlig fråga 2007/08:1637 av Hagberg, Liselott, tredje vice talman (fp)

Hagberg, Liselott, tredje vice talman (fp)

den 11 september

Fråga

2007/08:1637 Projektet Trans European Network

av tredje vice talman Liselott Hagberg (fp)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Ett av EU:s huvudsyften är att underlätta ett fritt flöde av varor och tjänster mellan medlemsländerna. För att stödja detta arbete leder EU en rad projekt för ökad utbyggnad av infrastruktur. Ett sådant projekt är Trans European Network (TEN-T). Stödet går i första hand till forskning och förstudier, men projektet kan även stödja byggkostnader. TEN-T har ett trettiotal prioriterade projekt. Den nordiska triangeln – där Ostlänken är en viktig del – är ett av dessa.

Mot bakgrund av vad som anförts vill jag fråga infrastrukturminister Åsa Torstensson:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Sverige ska få del av EU:s TEN-T-medel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-11 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-16 Svar anmält: 2008-09-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-16)