Projektet Stories from the Ice

Skriftlig fråga 2019/20:680 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Internationella samiska filminstitutet, Isfi, har tillsammans med samarbetspartners i Kanada och Grönland skapat det treåriga projektet Stories from the Ice, som går under arktisk urfolksfilmfond.

Nordiska rådet rekommenderade Nordiska ministerrådet att stödja projektet. Nordiska ministerrådet hänvisade i sitt svar till stödprogrammen för kultur gällande finansiering av projektansökningar. Vidare menar man att armlängdsprincipen är central i frågan, det vill säga att varken politiker eller tjänstemän ska besluta om vilka kultur- och konstprojekt som beviljas medel.

Vad man dock glömmer är att projekt som bidrar till ökad förståelse för och fördjupad kunskap om viktiga delar av Norden är ett allmänintresse och aktuellt för alla länder i Norden.

Projekt som Stories from the Ice är i allra högsta grad relevanta i det nordiska samarbetet inom kultur. Att lyfta urfolksintressen i det nordiska sammanhanget bör inte ses som ett särintresse. 

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att stödja kulturprojekt som är viktiga för hela Norden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-18 Överlämnad: 2019-12-19 Anmäld: 2019-12-20 Svarsdatum: 2020-01-02 Sista svarsdatum: 2020-01-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga