privatskolor

Skriftlig fråga 1999/2000:1195 av Silfverstrand, Bengt (s)

Silfverstrand, Bengt (s)

den 6 juli

Fråga 1999/2000:1195

av Bengt Silfverstrand (s) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om privatskolor

Frågan om kvalitet och tillräckliga resurser i skolan har tilldragit sig stor uppmärksamhet under senare tid. Samtidigt som bristerna i den kommunala skolan fortfarande är påtagliga på många håll, kan noteras att fristående/privata skolor inte sällan tillförs resurser som urholkar den kommunala skolverksamheten. Skolverket synes i sina bedömningar av privata skolor i alltför ringa grad ta hänsyn till kommunernas synpunkter. Anmärkningsvärt nog tycks detta ofta vara fallet, även när kommunen kan påvisa att den egna skolans förutsättningar kraftigt försämras genom etablering av nya privatskolor. Som aktuella exempel på att detta är en realitet kan nämnas tillkomsten av nya privatskolor i Landskrona och Jönköpings kommuner. I fallet Jönköping handlar det om etablering av två nya gymnasieskolor i bolagsform, skolor som blir överkompenserade i förhållande till kommunens egna utbildningsprogram, utan att kunna tillföra någon inriktning av utbildningen som kommunen inte själv kan erbjuda. Dagens lagstiftning på skolområdet har uppenbarligen en sådan utformning att snäva privatintressen @ i ökad utsträckning i form av bolag @ ofta tillåts spela en alltför stor roll på bekostnad av ny pedagogik respektive föräldrars och elevers grundläggande intressen och behov. För att komma till rätta med problemen erfordras en skyndsam revidering av regelverket såväl vad gäller bidragssystem som det kommunala inflytandet vid etablering av fristående/privata skolor.

Mot ovanstående bakgrund vill jag fråga vilka åtgärder skolministern avser att vidtaga för att öka det kommunala inflytandet vid etableringen av fristående/privata skolor.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-07-06 Besvarad: 2000-07-25 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-07-25)