prioriteringar inom arbetsmarknadspolitiken

Skriftlig fråga 2000/01:390 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 6 december

Fråga 2000/01:390

av Lena Sandlin-Hedman (s) till näringsminister Björn Rosengren om prioriteringar inom arbetsmarknadspolitiken

En prioriterad uppgift inom arbetsmarknadspolitiken har varit att minska den öppna arbetslösheten bland "utomnordiska medborgare". Utomnordiska medborgare utgör endast ca 30@35 % av samtliga utrikesfödda. 65 % av alla födda i Latinamerika har numera svenskt medborgarskap. För födda i Afrika är andelen 53 % och bland födda i Asien är 60 % naturaliserade.

"Utrikesfödda" snarare än "utomnordiska medborgare" bör vara en prioriterad grupp i arbetsmarknadspolitiken.

Den både opreciserade och snäva prioritering av "utomnordiska medborgare" har lett till snedprioriteringar inom arbetsmarknadspolitiken. Utomnordiska medborgare har prioriterats i den meningen att deras andel av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna varit större än deras andel av de arbetslösa. Däremot har utomnordiska medborgare från t.ex. Sydeuropa, som bott länge i Sverige och tillhör arbetskraftsinvandrarna, inte prioriterats. Detta gäller också medborgare från Mellersta Östern som invandrade redan under 70- eller 80-talen.

Jag vill fråga ministern om han ämnar vidta några åtgärder för att ändra begreppet "utomnordiska medborgare" till "utrikesfödda" som prioriterad grupp inom arbetsmarknadspolitiken.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-12-07 Anmäld: 2000-12-12 Besvarad: 2000-12-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-12-13)