Praxis angående tillståndsgivningen för kampsportsmatcher

Skriftlig fråga 2009/10:1031 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 27 september

Fråga

2009/10:1031 Praxis angående tillståndsgivningen för kampsportsmatcher

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Regeringen avlämnade under våren 2006 propositionen Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Senare under våren beslutade riksdagen i enlighet med regeringens förslag. Därmed upphörde förbudet mot professionell boxning i Sverige. Som ett resultat av den nya lagen inrättades Kampsportdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län. Denna delegation skulle agera utifrån propositionens och riksdagsbeslutets intentioner.

En avgörande fråga för tillståndsgivningen, menade riksdagen, var kampsportsmatchens längd. Man var, liksom regeringen, väldigt tydlig i att matchlängden skulle vara maximalt tolv minuter med flera enminuters rondpauser. Medicinsk expertis menade att risken för bestående skador ökar med ökande rond- och matchlängd eftersom muskulaturen utmattas.

Nyligen genomfördes en gala med bland annat professionell boxning i Karlstad där Kampsportdelegationen meddelat tillstånd till fyra matcher med 16 minuters längd. Beslutet var inte enhälligt i delegationen utan den medicinskt sakkunnige i delegationen var emot beslutet just med motiveringen att skaderisken ökar med förlängd matchlängd. Det var delegationens första beslut på fyra år där man inte följde propositionens bakomliggande diskussion.

Med hänsyn till den utveckling som skett när det gäller tillämpningen av den aktuella lagstiftningen så är min fråga vilken åtgärd som ministern avser att vidta.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-09-27 Anmäld: 2010-10-04 Besvarad: 2010-10-06 Svar anmält: 2010-10-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-10-06)