plantering av ädellövskog

Skriftlig fråga 2000/01:1030 av Johansson, Morgan (s)

Johansson, Morgan (s)

den 5 april

Fråga 2000/01:1030

av Morgan Johansson (s) till statsrådet Ulrica Messing om plantering av ädellövskog

Vid stormen den 3 december 1999 stormfälldes ca 4 000 hektar huvudsakligen granskog, framför allt i södra och mellersta Skåne. I regeringens budget som fastställdes av riksdagen under hösten 2000 avsattes 30 miljoner kronor under en treårsperiod för plantering av ädellövskog med hänsyn till landskapsbild, biologisk mångfald, rekreation och friluftsliv m.m. Intresset från markägarna har också varit stort.

Ärendet skickades från Näringsdepartementet den 13 december 2000 till EU för s.k. notifiering för att få bekräftat att det bidrag som avses betalas ut inte strider emot det regelverk som finns inom unionen. Trots att det nu gått närmare fyra månader sedan ärendet nådde Bryssel har detta inte avgjorts ännu. Eftersom besked inte kunnat ges till markägarna har dessa inte hittills kunnat förbereda eventuell lövskogsplantering genom att t.ex. beställa plantor. Läget är nu akut eftersom planteringssäsongen nu har påbörjats och beräknas pågå till mitten av maj. Markägarnas intentioner är att huvuddelen av de stormfällda arealerna ska planteras under denna vår. Det finns därför en uppenbar risk att regeringens målsättning om att plantera cirka hälften av den stormfällda arealen med ädellövskog inte kan uppnås eftersom markägarna inte kan få besked om eventuella bidrag.

Min fråga till statsrådet Ulrica Messing är därför:

Vad avser regeringen göra för att påskynda EU:s behandling av ärendet så att markägarna snabbt kan få besked om eventuella bidrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarad: 2001-04-11 Anmäld: 2001-04-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-04-11)