Pilbågsjakt

Skriftlig fråga 2017/18:1577 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Naturvårdsverket föreslår i sina föreslag till nya föreskrifter om jaktmedel att viss pilbågsjakt ska tillåtas i Sverige från och med 2019. Myndigheten vill hitta nya sätt att jaga och därmed också locka utländska jägare till svenska jaktmarker. Men hur detta påverkar de jagade djuren lyser konstigt nog med sin frånvaro i Naturvårdsverkets konsekvensanalys.

Vetenskapligt underlag om djurskyddsriskerna vid bågjakt för de tillåtna olika djurslagen saknas i analysen, vilket är mycket anmärkningsvärt. Från jägarhåll hörs argumentet att det är en häftig och naturlig jaktupplevelse, vilket givetvis inte kan försvaras ifall jaktformen leder till ett ökat lidande hos djuren.

Bågjakt är en mycket kontroversiell jaktform som mött motstånd bland annat från olika djurskydds- och bevarandeorganisationer och Sveriges Veterinärförbund. Studier från Nordamerika visar på förfärande höga skadskjutningsfrekvenser på hjort, men även i skandinaviska studier på rådjur och hjort ses att flera djur skadskjuts. Visserligen kan dagens moderna pilbåge och pilar som träffar stora kärl i hjärt- och lungregionen resultera i en snabb avblodning, medvetslöshet och död, men detta träffområde är förhållandevis litet. Ett litet störningsmoment i jakten, som gör att djuret rör på sig, ökar dessutom risken för dålig träff. Skadskjutning är förenat med smärta och kan leda till infektioner och svält om djuret inte hittas vid eftersök. Långsam förblödning hos ett medvetet djur innebär en stor stress. Det finns ingen anledning att i Sverige i dag tillåta jakmedel som leder till ett onödigt lidande för djuren, något som skulle strida mot jaktlagens 27 §.

Det finns i dag inga vetenskapligt granskade studier som styrker påståendet om att djurskyddet är lika bra eller bättre jämfört med djurskyddet vid konventionell kuljakt på vilt. Det borde därför inte finnas skäl till att i Sverige tillåta jakt utöver den som är dokumenterat snabbast, effektivast och mest skonsam.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Kommer statsrådet inom ramen för regeringens befogenheter att besluta om fortsatt förbud mot jakt med pil och båge i jaktförordningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-07-13 Överlämnad: 2018-07-13 Sista svarsdatum: 2018-07-27 Svarsdatum: 2018-08-07 Anmäld: 2018-08-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga