personlig skyddsmask

Skriftlig fråga 2001/02:567 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 22 januari

Fråga 2001/02:567

av Carina Hägg (s) till försvarsminister Björn von Sydow om personlig skyddsmask

Jag har erfarit att man inom totalförsvaret avser att se över utbildningen samt införskaffa ytterligare skyddsutrustning. Frågan om utdelning av skyddsmasker till svenska folket utreds nu av totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Skyddsmask kan behövas inom totalförsvaret, polisen, sjukvården och kommunerna m.fl. I hotbilden finns hot från alla radiologiska, biologiska och kemiska ämnen. Det kan handla om hot i form av planerade, medvetna kriminella handlingar men även oavsiktliga utsläpp från t.ex. transporter, industrier och laboratorier. Samhället behöver också beredskap i form av skyddsutrustning för att kunna hantera infektionssjukdomar och djursjukdomar. Jag välkomnar det arbete som nu påbörjats med att se över behovet av antalet skyddsmasker. Jag oroas dock över att man vid inköp och rekommendationer för personligt andningsskydd inte uppdaterar sig på kunskapsläget och inkluderar nyare forskningsrön i kriterier för upphandling såväl som användande. Ny kunskap om konstruktion och värden måste beaktas. Liksom att man förvissar sig att den forskning som utgör underlag bygger på tester av både kvinnor och män.

Min fråga till försvarsminister Björn von Sydow är om regeringen tillser att upphandling och rekommendationer för personligt skyddsmask sker med senaste kunskapsläge när det gäller såväl konstruktion som värden ?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-01-22 Anmäld: 2002-01-29 Besvarad: 2002-01-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-01-30)