Patientinformation inom vård och omsorg

Skriftlig fråga 2010/11:575 av Olsen, Laila (S)

Olsen, Laila (S)

den 9 juni

Fråga

2010/11:575 Patientinformation inom vård och omsorg

av Laila Olsen (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

I Socialstyrelsens rapport i maj 2011, Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg – samverkan utan verkan?, har Riksrevisionen granskat om de statliga insatserna effektivt har bidragit till målet att behörig vårdpersonal ska ha tillgång till rätt patientinformationen vid rätt tillfälle, genom elektronisk direktåtkomst.

Trots beräknade kostnader för projektgenomförandet på 80 miljoner kronor är det fortfarande inte möjligt, två år efter att projektet skulle ha varit fullt genomfört, att utbyta patientinformation med den kommunala omsorgen.

Riksrevisionen konstaterar att en stor grupp av multisjuka äldre inte omfattas av patientdatalagen och det är av grundläggande betydelse att säkerställa samordningen av informationen kring denna riskgrupp.

Dessutom tar Riksrevisionen upp att vårdens organisering med allt fler privata aktörer har i väsentligt avseende försvårat genomförandet. I ett landsting med få vårdgivare är det i dag enklare att få tillgång till patientinformation då patientdatalagen ställer hårdare krav vid informationsutbyte mellan olika vårdgivare än inom en vårdgivare.

Vad planerar statsrådet för insatser för att säkra ett effektivt patientinformationsutbyte mellan den kommunala omsorgen och hälso- och sjukvården?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-06-09 Anmäld: 2011-06-09 Besvarad: 2011-06-15 Svar anmält: 2011-06-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-15)