Paketreselagen

Skriftlig fråga 2019/20:1527 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Enligt paketreselagen har en resenär rätt till återbetalning inom 14 dagar av hela resans pris om en paketresa ställs in eller om resenären avbokar på grund av extraordinära händelser på resmålet, vilket anses föreligga när Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till det aktuella resmålet. I dagsläget avråder UD från alla resor, vilket försätter svenska researrangörer i en situation som paketreselagen inte är anpassad för. Problemet för svenska researrangörer är helt enkelt att man på mycket kort tid blivit återbetalningsskyldig för i stort sett alla resor gentemot de svenska konsumenter som nu inte har möjlighet att genomföra resorna.

Vid civilutskottets sammanträde den 4 juni redogjorde statsrådet Lena Micko om delar av ärendet men svarade på frågan om de hade hörsammat branschföreträdarnas inspel att detta var Näringsdepartementets och inte Finansdepartementets ansvarsområde.

Att lyssna in och ta till sig av de larmsignaler och förslag om lösningar som kommer från en extremt trängd bransch måste vara viktigt för en regering som säger sig värna om svenska företag och arbetsplatser såväl som konsumenternas rättigheter.

Förhållandet att svenska researrangörer nu står utan intäkter samtidigt som man möts av mycket stora återbetalningskrav till följd av paketreselagens utformning kommer i ett mycket stort antal fall att leda till att researrangörerna hamnar på obestånd och tvingas i konkurs. I denna situation, som inte bara riskerar att utradera en hel bransch från Sverige, riskerar också merparten av alla konsumenter som bokat och betalat paketresor därmed också att sakna möjlighet att få sina resor återbetalda.

Den resegaranti som alla researrangörer är skyldiga att ställa ut till Kammarkollegiet för återbetalning av resor som ställs in på grund av insolvens är inte tillämplig i nuvarande situation. För att denna resegaranti enligt resegarantilagen ska vara tillämplig krävs att resan ställts in på grund av insolvens. Branschföreningen Svenska resebyrå- och arrangörsföreningen (SRF) har presenterat ett förslag om en stödfond ur vilken återbetalning av resor som ställts in vid extraordinära omständigheter kan ske.

Motsvarande lösningar finns redan eller genomförs nu i flera av våra grannländer. Enligt förslaget är fonden självfinansierande på 20 års sikt eftersom branschen avser att finansiera fonden genom en extra avgift på paketresor framgent. 

Att frågan är komplicerad och att flera ministrar nu delar på ansvaret gör säkerligen ansvarsfördelningen något oklar i Regeringskansliet, men därför är det extra viktigt att förtydliga vem som gör vad för dem som känner sig drabbade. 

Mot den bakgrunden vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka initiativ avser ministern att ta med hänsyn till de förslag på lösningar – en självfinansierad fond – som de svenska researrangörerna har lagt fram för regeringen, så att ett system kommer på plats i närtid som både skyddar företag från konkurs och räddar konsumenternas inbetalda pengar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-06-05 Överlämnad: 2020-06-08 Anmäld: 2020-06-09 Svarsdatum: 2020-06-17 Sista svarsdatum: 2020-06-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga