Översynen av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten

Skriftlig fråga 2019/20:571 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

I slutet av november offentliggjordes att regeringen har gett Myndigheten för kulturanalys i uppdrag att göra en översyn av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten. Uppdraget inkluderar att analysera hur kulturpolitiska insatser kan påverka den konstnärliga friheten inom bidragsgivandet och i styrningen av verksamheten. Översynen ska fokusera på verksamhetsstyrningen på lokal och regional nivå.

Vad regeringen vill att översynen ska fokusera på väcker frågor. Vi har i Sverige kommunalt självstyre, varför verksamhetsstyrningen på lokal och regional nivå är komplex att granska. Varför den statliga nivån inte ska vara i fokus för översynen av verksamhetsstyrningen har inte kommunicerats tydligt från regeringens sida. Att den statliga nivån inte inkluderas gör att de statliga myndigheterna och övriga institutioner under regeringen, och därmed departementets handlande, inte riskerar att hamna under granskning på samma sätt.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka är skälen till att översynen av verksamhetsstyrningen inte också ska fokusera på den statliga nivån, och hur ska översynen av verksamhetsstyrningen på lokal och regional nivå gå till, beaktat det kommunala självstyret?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga