Översyn av utsökningsbalken

Skriftlig fråga 2009/10:491 av Olsson, Hans (s)

Olsson, Hans (s)

den 9 februari

Fråga

2009/10:491 Översyn av utsökningsbalken

av Hans Olsson (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Utsökningsbalken, UB, (1981:774), är den centrala lagstiftningen på exekutionsrättens område, det vill säga tvångsvis verkställighet av domar och andra myndighetsbeslut rörande egendom och andra förmögenhetsvärden. UB är ett av de tio huvudavsnitten i Sveriges rikes lag. Balken utfärdades 1981 och ersatte då flera äldre lagar och författningar. Förutom inledande bestämmelser innehåller UB ett stort antal kapitel, till exempel om förfarandet vid kronofogdemyndighet, utmätning, exekutiv försäljning, utmätning av lön, redovisning av influtna medel, kostnader samt överklagande. Till balken hör utsökningsförordningen (1981:981), som innehåller närmare bestämmelser om utsökningsförfarandet i olika situationer. Kompletterande lagstiftning finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

I civilutskottets betänkande 2009/10 CU6 Insolvens och utsökning uppgavs följande: Kronofogdemyndighetens rapport om en förenklad löneutmätning (2009:3) har enligt uppgift från Justitiedepartementet varit föremål för visst samråd med departementet. Rapporten har remissbehandlats, och enligt departementet pågår nu arbete med en lagrådsremiss. En proposition är planerad att avlämnas till riksdagen under 2010. Justitiedepartementet har även uppgett att regeringen planerar att ta initiativ till en mer allmän översyn av utsökningsbalken.

Avser justitieministern att före valet ta det angivna initiativet till en mer allmän översyn av utsökningsbalken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-09 Anmäld: 2010-02-09 Besvarad: 2010-02-17 Svar anmält: 2010-02-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-17)