Översyn av strandskyddet

Skriftlig fråga 2015/16:1050 av Ewa Thalén Finné (M)

Ewa Thalén Finné (M)

till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

 

Många människor vill kunna bo nära vatten, och här kan inte minst vår landsbygd erbjuda unika möjligheter med en god livskvalitet. För att öka attraktionskraften ytterligare för bosättning utanför storstäderna behöver det därför bli enklare att kunna bygga i sjönära lägen.

Självklart ska vi ha ett regelverk som värnar naturvärden och säkrar allmänhetens tillgång till våra stränder, men om vi menar allvar med att hela Sverige ska leva och att riva hinder för bostadsbyggande måste vi också våga införa lättnader och göra strandskyddsreglerna mer flexibla.

Under Alliansens tid i regeringsställning tillsattes Strandskyddsdelegationen med syfte att se över tillämpningen av strandskyddsreglerna och förutsättningarna för en nationellt harmoniserad tillämpning. En enig delegation bestående av representanter för myndigheter, kommuner, regioner och organisationer konstaterar där att dagens regelverk har brister och föreslår att lagstiftningen ses över. När frågan behandlades i riksdagen under förra våren riktade även en riksdagsmajoritet ett tillkännagivande till regeringen om behovet av en översyn av strandskyddet, men fortfarande har ingenting hänt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga klimat- och miljöminister Åsa Romson Kaplan:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av riksdagens tillkännagivande om krav på översyn av strandskyddet och i så fall när?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-03-31 Överlämnad: 2016-04-01 Anmäld: 2016-04-05 Svarsdatum: 2016-04-13 Sista svarsdatum: 2016-04-13
Svar på skriftlig fråga