överlåtelse av fordon till Affärsverket Statens järnvägar

Skriftlig fråga 2003/04:1176 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 7 maj

Fråga 2003/04:1176

av Maria Larsson (kd) till näringsminister Leif Pagrotsky om överlåtelse av fordon till Affärsverket Statens järnvägar

Riksrevisionen har nyligen riktat kritik mot det sätt på vilket SJ AB och affärsverket Statens järnvägar (ASJ) har hanterat riksdagens beslut om kapitaltillskott etcetera. Enligt riksdagens beslut skulle affärsverket överta de fordon som används i upphandlad trafik till marknadsvärde.

Riksrevisionen skriver i sin rapport: "ASJ har själva betydande invändningar mot gjorda antaganden om framtida kostnader och intäkter. Skulle justeringar göras med hänsyn till ASJ:s bedömningar om framtida kostnader och intäkter, förutom garanterade hyresintäkter från Rikstrafiken, skulle marknadsvärdet enligt denna värdering bli betydligt lägre. Då ASJ inte har presenterat underlag som styrker att överlåtelsen skett till marknadsvärde kan inte Riksrevisionen ta ställning till om överlåtelsen gjorts i enlighet med regeringens proposition och riksdagens beslut."

Ifall det är så att ASJ har övertagit fordonen till ett pris över marknadsvärde, så har SJ AB fått ett förtäckt kapitaltillskott av staten via ASJ. Detta har i så fall skett helt i strid med riksdagens beslut och på tvärs mot EU:s regler om statsstöd.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att undersöka substansen i Riksrevisionens kritik, det vill säga om fordonen överlåtits till marknadsvärde eller om ett förtäckt kapitaltillskott har skett samt huruvida riksdagens beslut har följts eller inte?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-05-07 Anmäld: 2004-05-10 Besvarad: 2004-05-19 Svar anmält: 2004-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-05-19)