Överklagande av skolpeng

Skriftlig fråga 2007/08:123 av Gerdau, Mats (m)

Gerdau, Mats (m)

den 19 oktober

Fråga

2007/08:123 Överklagande av skolpeng

av Mats Gerdau (m)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Regeringen tillsatte i mars en utredare med uppdrag att skapa lika villkor mellan offentliga och fristående skolor. Det är en viktig och angelägen utredning. Den handlar bland annat om hur ersättningen till friskolorna ska räknas fram och hur ansökningsprocessen ska bli mer rättssäker. Av direktiven framgår att utredaren ska presentera ett delbetänkande den 30 september med förslag på hur en friskola ska kunna överklaga ersättningsbeloppet till förvaltningsdomstol. I budgetpropositionen, som presenterades den 20 september, bekräftas att delbetänkandet ska presenteras den 30 september (volym 8 s. 114).

Friskolorna har ingen möjlighet att överklaga ersättningsbeloppet i dag. Kommunens beslut om ersättning kan endast prövas som kommunalbesvär, och om kommunen gjort fel så kan domstolen endast upphäva kommunens beslut. Domstolen kan inte se till att de lika villkor som lagen talar om efterlevs. Det gör att ett antal kommuner, företrädesvis socialdemokratiskt styrda där man ogillar friskolor och valfrihet, inte ger friskolorna den ersättning de har rätt till. Det är därför mycket angeläget att friskolorna får en möjlighet att få ersättningen prövad i domstol så snart som möjligt.

Nu är vi inne i mitten av oktober men något delbetänkande har ännu inte lämnats.

Jag vill därför fråga utbildningsministern när han avser att föreslå en lagändring som ger friskolorna möjlighet att få sin ersättning prövad i domstol.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-10-19 Anmäld: 2007-10-19 Besvarad: 2007-10-24 Svar anmält: 2007-10-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-24)