Osund konkurrens

Skriftlig fråga 2005/06:1307 av Hagberg, Liselott (fp)

Hagberg, Liselott (fp)

den 27 mars

Fråga 2005/06:1307 av Liselott Hagberg (fp) till näringsminister Thomas Östros (s)

Osund konkurrens

Konkurrensrådet har tidigare föreslagit att offentliga aktörer ska utveckla en policy för att undvika att konkurrensen med privata aktörer blir snedvriden. Enligt en uppföljning som genomförts är det en minoritet av de kommunala och statliga aktörerna som utvecklat en sådan policy. Vidare har Konkurrensverket konstaterat att offentliga aktörer @ i ökad utsträckning @ börjat bedriva näringsverksamhet inom områden där det redan finns företag och en fungerande marknad.

Enligt kommunallagen får kommuner bedriva näringsverksamhet under förutsättning att de begränsas till sådant som tillgodoser samhällets intressen. I en rapport, nyligen presenterad av Svenskt Näringsliv, framgår att vissa verksamheter som kommuner bedriver tenderar att konkurrera på ett osunt sätt genom att varor och tjänster underprissätts eller korssubventioneras. Vidare framgår av rapporten att kommuner ofta bedriver verksamhet som står i direkt konflikt med de lagar och bestämmelser som styr hur kommunerna får agera.

När företagande förhindras eller försvåras genom att kommuner bedriver olämplig konkurrerande verksamhet ställer det till problem både för företagen och för samhället i stort. Kommunernas roll är först och främst att tillgodose allmännyttiga behov i samhället. Trots detta fortsätter kommunerna att bedriva allt från tryckeri- och åkeriverksamhet till bageri- och restaurangverksamhet.

Min fråga till ministern blir därför:

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att bryta den trend jag beskrivit ovan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-03-27 Anmäld: 2006-03-28 Besvarad: 2006-04-05 Svar anmält: 2006-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-05)