Östersjön

Skriftlig fråga 2007/08:1256 av Hagberg, Michael (s)

Hagberg, Michael (s)

den 23 maj

Fråga

2007/08:1256 Östersjön

av Michael Hagberg (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Östersjön och angränsande kuster är utsatta för många olika slags påverkan och störningar som leder till allvarliga miljöproblem. Många forskare anser att delar av Östersjön tidvis är ett dött hav. Havets biologiska mångfald hotas främst av övergödning – till följd av alltför stora utsläpp av fosfor och kväve – och överfiske.

Enligt en ny rapport från Naturvårdsverket har Sveriges utsläpp i Östersjön inte minskat enligt de mål som Östersjöministrarna enades om hösten 2007 och som ska vara uppfyllt år 2016. Enligt rapporten kommer Sverige bara att klara 49 procent av målen för kväve och 30 procent för fosfor. Utsläppen kommer framför allt från jordbruket (50 procent), skogsindustrin och kommunala reningsverk. Sverige måste således göra mycket mer än vad som hittills gjorts för att minska övergödningen i Östersjön.

Jag vill därför fråga miljöministern vilka ytterligare åtgärder han avser att vidta för att nå målen inom ramen för en strategiplan för att Östersjön ska bli ett friskare hav i framtiden.

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2008-05-23 Inlämnad: 2008-05-23 Besvarad: 2008-05-28 Svar anmält: 2008-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-28)