organiserad öststatsbrottslighet

Skriftlig fråga 2001/02:1548 av Viklund, Margareta (kd)

Viklund, Margareta (kd)

den 23 augusti

Fråga 2001/02:1548

av Margareta Viklund (kd) till justitieminister Thomas Bodström om organiserad öststatsbrottslighet

Polismyndigheten i Stockholms län har under perioden från den 1 september 2000 till den 21 december 2001 genomfört en "särskild undersökning" avseende inresta kriminella från i huvudsak Baltikum. I anslutning till att den särskilda undersökningen avslutats ska de register som inrättats förstöras.

Av undersökningen framgår att 600 kriminella medborgare från de baltiska staterna har identifierats. 400 av dessa personer ingår i löst sammansatta kriminella grupper och nätverk. I dagsläget försöker polisen bl.a. använda utlänningslagens paragraf om direktavvisning vid gränsen om det kan misstänkas att personen eller personerna ifråga kan tänkas vara brottsbenägna.

Det register som Polismyndigheten har lagt upp bör även i fortsättningen kunna underlätta inte bara det egna arbetet, utan även arbetet vid andra polismyndigheter runtom i landet och vid andra myndigheter exempelvis tullen och Migrationsverket. Det är viktigt att denna brottslighet, som i dag i huvudsak handlar om "vardagsbrottslighet", tas på allvar och bromsas vid våra gränser. Risken finns att verksamheten etablerar sig i landet med kanske grövre brottslighet som följd. I avvägningen mellan personlig integritet och samhällets möjligheter att beivra brott bör samhällsaspekten väga tyngre.

Min fråga:

Vilka åtgärder kan justitieministern vidta för att möjliggöra för Polismyndigheten i Stockholms län att behålla och utveckla arbetet med datoriserad behandling av personuppgifter avseende inresta kriminella från de forna öststaterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-08-23 Besvarad: 2002-09-05 Anmäld: 2002-09-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-05)