Öppna geodata

Skriftlig fråga 2017/18:84 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Branschföreningen Geoforum Sverige, där huvuddelen av landets geodataaktörer inom staten, kommuner och näringslivet är medlemmar, lyfter fram behovet av att kommuner och statliga myndigheter tillhandahåller sina geodata som öppna data – för ökad samhällsnytta.

Öppna, harmoniserade geodata leder till samhällsnytta som

  • snabbare digitalisering och effektivisering av offentlig förvaltning, särskilt av planeringsprocessen
  • innovation och nya arbetstillfällen i privata tjänsteföretag
  • lägre anbud i offentlig upphandling
  • fler och bättre e-tjänster och appar för medborgarna
  • bättre beslutsunderlag för att minska negativ miljöpåverkan
  • bättre förutsättningar att rädda liv och egendom.

Dagens intäkter för dataförsäljning är försumbara för i stort sett alla statliga myndigheter och kommuner. Ett undantag är Lantmäteriet som har betydande intäkter av dataförsäljning.

För öppna geodata krävs att riksdagen och regeringen beslutar om en ny finansieringsmodell för Lantmäteriets verksamhet och att regeringen tar fram en tidsplan för tillgängliggörande av öppna geodata i kommuner och statliga myndigheter.

Regeringen skrev i budgetpropositionen för 2016/17 att ett första steg skulle tas under 2017. Förväntningarna på en komplett reform under 2018 är därför mycket stora, inte minst från många företag som ser stora möjligheter att skapa fler jobb. I budgetpropositionen för 2017/18 saknas dock besked om när nästa steg ska tas. Öppna data skulle kunna leda till en ökad andel företag i Gävle och Gävleborg som utvecklar tjänster och nya innovationer – och därmed fler nödvändiga arbetstillfällen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

När avser statsrådet att redovisa förslag till nästa steg i processen, det vill säga en komplett reform för införande av öppna geodata?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-10-10 Överlämnad: 2017-10-11 Anmäld: 2017-10-12 Svarsdatum: 2017-10-18 Sista svarsdatum: 2017-10-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga