Omprövning av vårdbidrag

Skriftlig fråga 2017/18:133 av Solveig Zander (C)

Solveig Zander (C)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

Föräldrar till barn som har någon form av sjukdom eller funktionsnedsättning har under vissa omständigheter rätt till vårdbidrag. Ersättningen kan utgå både för extra arbete och för extra kostnader.

Ansökan ska vara styrkt av läkarintyg, och barnets extra stödinsatser ska beskrivas. Enligt regelverket ska man i normalfallet lämna in en förnyad ansökan vartannat år. Då behoven bedöms som långvariga kan man dock bortse från regeln om vartannat år.

Barn med diabetes, där läkarintyg tydligt beskriver att diagnosen inte förbättras, måste med andra ord lämna in en ny ansökan vartannat år. För föräldrar och barn är det en omständlig process med alla papper som ska fyllas i. Dessutom ställs frågan om barnet klarar av att ta sitt insulin själv. Självklart kan inte små barn klara det, då dosen inte får underskridas eftersom det skulle innebära fara för livet. Varje gång ska föräldrarna förklara för handläggande tjänsteman på Försäkringskassan att diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom. Den växer inte bort.

Av det ovanstående framgår att regelverket för omprövning vartannat år inte borde gälla kroniska sjukdomar och då synnerligen inte diabetes typ 1. I detta ärende bör regeringen vidta åtgärder.

Min fråga till socialminister Annika Strandhäll är:

 

Har ministern för avsikt att ändra regelverket för kroniska sjukdomar, till exempel diabetes typ 1, så att omprövning och förnyelse av vårdbidraget inte ska behövas vartannat år?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-10-19 Överlämnad: 2017-10-19 Anmäld: 2017-10-20 Sista svarsdatum: 2017-11-01 Svarsdatum: 2017-11-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga