ökat skydd för naturskogen

Skriftlig fråga 1997/98:322 av Ekholm, Berndt (s)

Ekholm, Berndt (s)
Fråga 1997/98:322 av Berndt Ekholm (s) till miljöministern om ökat skydd för naturskogen

Nyligen kom Skogsvårdsstyrelsens och Naturvårdsverkets gemensamma utvärdering av det miljöskydd den nya skogsvårdslagen givit. Där konstateras att läget förbättrats men att i ett av fyra avverkningsfall uppfylls inte den nya lagstiftningen. I tidigare utvärderingar av den gamla skogsvårdslagen har efterlevnaden visat sig vara lika dålig eller ännu sämre. Det tar alltså mycket lång tid att nå ett miljöskydd i vardagsskogsbruket som är till fyllest för att säkra den biologiska mångfalden.

I det perspektivet blir behovet av reservatsbildningar som lämnar ett mosaiklandskap av orörd skog än viktigare. Det är helt nödvändigt för att mångfalden av arter skall överleva. Under perioden 1988-1993 minskade naturskogen med 11 %. Med nuvarande anslag skulle det ta 100-200 år att skapa ett sådant skyddslandskap. Detta är framtidsperspektivet samtidigt som Sverige är ett av de länder som har minst ursprunglig skog skyddad. Avverkningarna av värdefull naturskog fortsätter i brist på medel att undanta denna mark från produktivt skogsbruk. Nu finns endast 3-5 % naturskog kvar nedanför fjällregionen.

Det finns två vägar att lösa problemet. Antingen tillförs betydligt mer statliga medel för reservatsinköp av natur- och gammelskog eller så ändras grundlagen så att det med äganderätten inte följer möjligheten att bedriva ett skogsbruk som utarmar den biologiska mångfalden.

Jag vill fråga miljöministern om regeringen är beredd att vidta de åtgärder som krävs för att säkra den biologiska mångfalden och leva upp till de krav konventionen för biologisk mångfald ställer.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-01-16 Anmäld: 1998-01-19 Besvarad: 1998-01-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga