Ökad trafiksäkerhet

Skriftlig fråga 2006/07:1636 av Cederfelt, Margareta (m)

Cederfelt, Margareta (m)

den 10 september

Fråga

2006/07:1636 Ökad trafiksäkerhet

av Margareta Cederfelt (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Nollvisionen har under ett flertal år varit ledande i trafiksäkerhetsarbetet för de myndigheter, företag och organisationer som är involverade i arbetet. Flera positiva resultat har kunnat noteras. Trafikolyckorna har minskat och antalet dödsfall i trafiken har reducerats.

Den enskilt viktigaste faktorn för förbättrad trafiksäkerhet och minskat antal olyckor med dödlig utgång, är hastigheten. Enligt Vägverket så skulle en lägre medelhastighet på våra vägar innebära att drygt hundra människoliv skulle kunna sparas varje år.

Under en längre period har det på flera ställen i Sverige pågått försök med flexibla hastighetsgränser. Tanken med flexiblare hastighetsintervallerna har varit att de bättre ska vara kopplade till bland annat trafikmängd, väglag, sikt och vägens utformning. Regeringens förslag om nya hastighetsgränser är i detta sammanhang en mycket bra och konkret åtgärd för förbättrad trafiksäkerhet.

Ytterligare positiva åtgärder som vidtagits är mittseparerade vägar och regeringens kraftiga resursökningar till rättsväsendet. Förhoppningen är att resursförstärkning ska leda till fler poliser i yttre tjänst, det vill säga fler synliga poliser på våra vägar. Fler synliga poliser på vägarna har visat sig ha en positiv effekt på förarbeteendet, med lägre hastighet och säkrare omkörningar som följd. Fler synliga poliser har även en preventiv inverkan på förarbeteendet.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att ytterligare förbättra trafiksäkerheten på våra vägar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-09-10 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-19 Svar anmält: 2007-09-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-19)