ökad sysselsättning för deltidsanställda

Skriftlig fråga 1998/99:206 av Sandlin, Lena (s)

Sandlin, Lena (s)
Fråga 1998/99:206 av Lena Sandlin (s) till statsrådet Mona Sahlin om ökad sysselsättning för deltidsanställda

den 18 december

Deltidsarbetet har ökat bland unga kvinnor. I början av 90-talet arbetade knappt 30 % av LO-kvinnor i åldrarna under 25 år deltid, nu är andelen 53 %. Det har skett en snabb utveckling från långa deltider till kortare deltider och behovsanställningar, från fasta anställningar till tillfälliga.

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) § 25 a, så har deltidsarbetande företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad. Som villkor ställs dock "att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses om den deltidsanställde anställs med högre sysselsättningsgrad". Det är fortfarande arbetsgivaren som skall pröva om detta behov föreligger.

Lagen om anställningsskydd innebär ingen skyldighet för arbetsgivaren att inrätta tjänster med högre sysselsättningsgrad. Företrädesrätten är speciellt svag i verksamheter där bemanningen i dag bygger på användning av deltidsanställning som detaljhandeln och sjukvården.

Lagens enda syfte är att arbetsgivaren vid behov av ytterligare arbetskraft och under förutsättning att den enskilde anmält intresse skall överväga om inte arbetskraftsbehovet kan tillgodoses genom att sysselsättningsgraden ökar för den deltidsanställde.

En skärpning av den nuvarande arbetsrättsliga lagstiftningen är önskvärd, heltider bör vara grunden för alla anställningar och deltid bör vara tillåtet bara av särskilda skäl som att arbetet utförs endast under en kortare period av dygnet, arbetsbrist eller arbetstagarens särskilda önskemål. En sådan lagstiftning bör i sådana fall vara dispositiv så att avsteg från lagen kan ske genom central överenskommelse mellan arbetmarknadens parter.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder i denna riktning?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-12-18 Anmäld: 1998-12-21 Besvarad: 1999-01-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga