Ojnaremyr

Skriftlig fråga 2005/06:2123 av Svensson Smith, Karin (-)

Svensson Smith, Karin (-)

den 12 september

Fråga 2005/06:2123 av Karin Svensson Smith (-) till statsrådet Lena Sommestad (s)

Ojnaremyr

Länsstyrelsen har inventerat vilka områden på Gotland som bör komma i fråga för Natura 2000-klassning i enlighet med art- och habitatdirektivet. Regeringen har valt att till EU vidarebefordra samtliga förslag från Länsstyrelsen på Gotland med ett undantag: Ojnare myr. Såväl länsstyrelsen som Naturvårdsverket bedömer att området är viktigt för att behålla en gynnsam bevarandestatus hos de berörda livsmiljöerna.

Ojnaremyr är ett kalkkärr med gotlandsag som är omgivet av skogstypen västlig taiga och av nordiskt alvar och prekambriska kalkhällmarker. Där finns en stabil population av apollofjäril och svartfläckig blåvinge. Inom området häckar även enligt fågeldirektivet följande arter: trana, ängshök, nattkärra, spillkråka, trädlärka och törnskata.

Att bevara Ojnaremyr är också mycket angeläget för att skydda tillflödena till Bästeträsk @ öns största vattentäkt. Särskilt denna sommar fick gotlänningarna erfara hur vattenbrist på sikt kan göra delar av ön obeboelig. Dricksvatten fick transporteras till de mest utsatta områdena.

Det finns misstankar om att regeringen har undvikit att anmäla Ojnaremyr till skyddsklassning på grund av kalkindustrins exploateringsintressen. Förvisso kan det bli fråga om nya arbetstillfällen, men samtidigt riskeras då såväl vattentäkt som bibehållande av världsunika naturtyper.

Jag undrar vilka initiativ ministern avser att ta för att skydda Ojnaremyr och dess betydelse för framtida vattenförsörjning och naturkvaliteter i övrigt.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-09-12 Besvarad: 2006-09-19 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-19)