Noria - ett nordiskt forskningsrum

Skriftlig fråga 2003/04:1516 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 11 augusti

Fråga 2003/04:1516

av Lars Wegendal (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om Noria @ ett nordiskt forskningsrum

Arbetet med att inrätta ett nordiskt forskningsrum initierades av Nordiska rådet under 2001 genom en rekommendation. Därefter har nordiska ministerrådet lämnat ett förslag om en vitbok om Norden som en ledande region för forskning och innovationer. Vitboken som arbetades fram av professor Gustav Björkstrand presenterar ett antal lösningar för att nå målet och för att stärka den nordiska forskningen. Bland annat pekar han på möjligheten att inrätta ett nordiskt forskningsråd med en egen budget. Vitboken diskuterades vid Nordiska rådets session 2003.

De nordiska näringsministrarna har dessutom beslutat om att ta fram en rapport om det nordiska innovationsarbetet. Rapporten är nu framtagen och ska behandlas vid näringsministrarnas möte den 3 september.

När frågeställningen om ett nordiskt forskningsrum diskuterats i Nordiska rådet har en av huvudpunkterna varit helhetssynen kring forskning och innovationer och vikten av samarbete mellan de båda delarna vid upprättandet av Noria @ Nordic Research and Innovation Area.

Eftersom forsknings- och innovationsfrågorna i de flesta nordiska länder sorterar under olika departement förutsätter denna nordiska satsning att ministrarna ställer sig positiva till samarbete över departementsgränserna.

Jag vill fråga näringsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att få till stånd det utökade samarbete mellan näringsministrarna och forskningsministrarna som förutsätts för att förverkliga Noria.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-08-11 Besvarad: 2004-08-23 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-23)