Nordenkunskaper i grundskolan

Skriftlig fråga 2009/10:325 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 11 december

Fråga

2009/10:325 Nordenkunskaper i grundskolan

av Lars Wegendal (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Just nu pågår ett arbete inom Skolverket med att ta fram nya kursplaner. En del av detta arbete omfattar hur svenska grundskoleelever ska få kunskaper om Norden och nordiska språk.

I Helsingforsavtalet, som senast reviderades 1996 och som samtliga nordiska regeringar har förbundit sig till, föreskrivs att undervisningen i alla nordiska länder ska omfatta undervisning i de övriga nordiska ländernas språk, kultur och allmänna samhällsförhållanden. Det har även på senare tid framhållits vikten av ett ökat nordiskt samarbete för att öka Nordens internationella inflytande.

I olika typer av utredningar har det tydligt framkommit att grundskoleelevernas kunskaper om Norden är under avtagande. Kunskaper i varandras språk minskar, kunskaper kring geografi minskar och kunskaper kring nordiska konstnärer, arkitekter och författare är i det närmaste obefintliga.

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att Helsingforsavtalets intentioner ska få genomslag i alla relevanta ämnen i den kommande kursplanen för den svenska grundskolan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-12-11 Anmäld: 2009-12-11 Besvarad: 2009-12-16 Svar anmält: 2009-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-16)