Nedskräpning nära betande djur

Skriftlig fråga 2016/17:615 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Levande natur med stor biologisk mångfald krävs för att naturen ska kunna motstå påfrestningar utan att ta skada. Biologisk mångfald är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera och för ekosystemtjänster som påverkar människor dagligen. För välfärd och en stabil samhällsekonomi behöver ekosystemen vara i balans.

Då krävs ett varierat landskap i vårt avlånga land. Såväl ett ansvarsfullt skogsbruk och myllrande naturbetesmarker som betade hagar är en del i den mix som kan säkerställa livs- och bärkraftiga ekosystem.

Tyvärr finns det fortfarande flera utmaningar kvar på vägen mot miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Den kanske mest diskuterade utmaningen under 2016 har varit många mjölkproducenters utsatta situation, och många konkurser i dess spår. Tydligt är dock att utan betande djur i våra hagar finns det bara en liten eller ingen chans alls att nå målet.

Ett växande problem som också gör sig gällande för betande djurs situation i Sverige är nedskräpning – ofta i form av lättmetallburkar längs med vägar nära odlingslandskap. Burkar kastas längs vägarna och hamnar sedan i fodervallar som skördas till vinterfoder. Detta blir ett särskilt fruktansvärt problem när burkarna plågar nötkreatur, i och med att söndertrasade burkar som hamnat i ensilage skär upp kon inifrån.

Problemet har tidigare påtalats i andra länder, vilket fått skördemaskinstillverkare att utrusta maskinerna med sensorer som stoppar maskinen automatiskt när den känner av magnetiska metaller. Men tyvärr är detta verkningslöst i Sverige eftersom lättmetallburkar nästan uteslutande görs av aluminium.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Bereds det inom Regeringskansliet, eller hos myndigheter som ligger under statsrådets ansvar, förslag till åtgärder för att minska uppkomsten av skador på djur till följd nedskräpning i betesmarker?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-09 Överlämnad: 2017-01-10 Anmäld: 2017-01-11 Svarsdatum: 2017-01-18 Sista svarsdatum: 2017-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga