Nattågen till Jämtland

Skriftlig fråga 2015/16:1258 av Emma Wallrup (V)

Emma Wallrup (V)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

SJ har under lång tid kört nattågstrafik till Jämtland. Trafiken har varit betydelsefull för befolkningen, turismen och övrigt näringsliv. I år kommer dock SJ, på kommersiella grunder, att kraftigt begränsa denna trafik. Under till exempel maj–juni går det inte längre några nattåg, och under perioden 25 augusti–29 september går det endast ett nattåg i veckan till Jämtland från Stockholm.

En fungerande och väl utbyggd tågtrafik som sätter resenären i centrum är enligt Vänsterpartiets uppfattning av central betydelse för att uppnå ett hållbart transportsystem för hela landet. För en sådan inriktning krävs att SJ ges förutsättningar att prioritera samhällsnytta före kortsiktiga vinstintressen.

SJ AB är av staten ålagt att skapa företagsekonomisk vinst och har därutöver ett avkastningskrav som innebär att staten kräver utdelning till statskassan på den redovisade nettovinsten. Avkastningskravet leder därmed till starkt fokus på att skapa vinst. SJ AB tvingas därmed se till marknadsandelar och snäv vinstmaximering. Avkastningskravet missgynnar även den regionala utvecklingen, eftersom SJ tvingas prioritera bort lågtrafikerade sträckor. Många resenärer måste därför välja flyg eller bil i stället. Effekten är inte rimlig om vi vill minska klimatpåverkan.

Om man inte hade haft ett avkastningskrav, och så höga lönsamhetsmål, skulle SJ till exempel ha kunnat sänka priserna på biljetter och prioritera nattågstrafiken till Jämtland. Vinsten bör rimligen investeras i verksamheten, och lönsamhetskravet bör beakta samhällsekonomiska vinster. Det skulle bidra till att fler kan åka kollektivt och till minskad miljö- och klimatpåverkan.

Jag vill med anledning av detta fråga närings- och innovationsministern följande:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att förändra SJ AB:s uppdrag och därmed stärka förutsättningarna för förbättrad turtäthet i nattågstrafiken i Jämtland och för tågtrafiken i allmänhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-05-20 Överlämnad: 2016-05-22 Anmäld: 2016-05-24 Svarsdatum: 2016-06-01 Sista svarsdatum: 2016-06-01
Svar på skriftlig fråga