Nationella läkemedelslistan

Skriftlig fråga 2019/20:477 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

En samlad nationell läkemedelslista handlar om att stärka patientsäkerheten i hälso- och sjukvården. En betydande utmaning är fortfarande att uppgifter om patienters läkemedel är utspridda på många olika informationskällor i olika delar av hälso- och sjukvården samt i de register över recept och uthämtade läkemedel som förs av E-hälsomyndigheten.

Därutöver finns det avgörande utmaningar som handlar om att de legala förutsättningarna för att dels dokumentera, dels ta del av uppgifter är olika för samtliga informationskällor. Det behövs ett förtydligande gällande hur en nationell läkemedelslista ska länkas samman med journalsystemen.

Socialministern säger så här på regeringens egen hemsida: Människor ska kunna lita på sjukvården, både i vardagen och vid allvarliga kriser. En nationell läkemedelslista ska hjälpa vården att stärka patientsäkerheten. Moderaterna är starka förespråkare av en sådan om den utformas på ett samlat sätt. Tidningen Dagens Medicin redovisar emellertid att många regioner inte tror vare sig på regeringens tidsplan eller på att utformningen av den nationella läkemedelslistan blir tillräckligt användbar i praktiken.

Regeringens inriktning har hittills varit att den nationella läkemedelslistan enbart ska innehålla så kallade förskrivna läkemedel till patienten. Det innebär att läkemedel som ordineras i slutenvården till patienten ska inte finns med på listan. Det innebär ju att en samlad bild inte kommer att kunna visas av patientens totala läkemedelsanvändning. Så hur kommer patientsäkerheten att förändras med denna utformning av läkemedelslistan jämfört med om den innehåller både förskrivningsläkemedel och sjukhusläkemedel.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka konkreta nationella åtgärder avser socialministern att skyndsamt vidta i syfte att säkerställa att införandet av den nationella läkemedelslistan kommer alla patienter till del samtidigt, och att den kommer att innehålla såväl patientens alla förskrivna läkemedel som de läkemedel som ordineras i slutenvården?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-22 Överlämnad: 2019-11-25 Anmäld: 2019-11-26 Svarsdatum: 2019-12-04 Sista svarsdatum: 2019-12-04
Svar på skriftlig fråga