Näringsdepartementets långa handläggningstider

Skriftlig fråga 2018/19:779 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

I konstitutionsutskottets höstgranskning (2018/19:KU10) riktades bland annat stark kritik mot Näringsdepartementets långa handläggningstider. Den längsta uppmätta tiden för tid mellan avslutad brevväxling och beslut bland de ärenden som granskades var 19 månader. Denna tid ansåg KU, med all rätt, vara alltför lång.

Den 1 september 2016 beslutade kommunfullmäktige i Västerås att anta en detaljplan för ett nytt ridcentrum i Västerås. Anledningen till detta är att den gamla ridanläggningen inte längre uppfyller kraven för god djuromsorg eller de krav man i dag bör ställa på anpassning för funktionsnedsatta. Det gamla centret ligger dessutom inklämt bland villaområden, och det finns ett behov av att i stället bygga bostäder på detta område.

Den 7 oktober beslutar Länsstyrelsen i Västmanlands län att överpröva fullmäktiges beslut med motiveringen att man kunde anta att ett riksintresse som den aktuella detaljplanen berörs av inte tillgodosetts (U25).

Kommunstyrelsen har beslutat att överklaga länsstyrelsens beslut hos regeringen. Överklagandet skickades till regeringen den 30 november 2016 (att överklaga Länsstyrelsen i Västmanlands läns beslut, dnr 404-4439-16, att upphäva kommunfullmäktiges i Västerås beslut från den 1 september 2016, § 241, att anta detaljplan för del av Badelunda Tibble 3:15, Ridanläggning).

Det har ännu inte inkommit något beslut i ärendet. Den tid som gått är 30 månader, vilket är betydlig längre än den tid som KU-granskningen tyckte var anmärkningsvärt lång.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vad anser ministern är en rimlig handläggningstid för ett ärende som behandlas av Näringsdepartementet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-06-14 Överlämnad: 2019-06-14 Anmäld: 2019-06-17 Sista svarsdatum: 2019-06-26 Svarsdatum: 2019-07-18
Svar på skriftlig fråga