Myndigheters förhållande till civilsamhällesorganisationer

Skriftlig fråga 2019/20:666 av Jakob Forssmed (KD)

Jakob Forssmed (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Frågor om asylprövning och rättssäkerhet har varit mycket omdiskuterade på senare år. Kyrkor har exempelvis pekat på brister i underlagen till de myndighetsprocesser som ska leda fram till bedömningar av om en tro är genuin eller inte, brister som i sin tur kan påverka rättssäkerheten i asylprövningen för konvertiter och möjligheten till uppehållstillstånd. Det har därtill inom ramen för myndighetsutövning förekommit att Migrationsverkets handläggare kallat breda samfund i Sverige för "sekter", vilket indikerar en bristande kunskap på området.

Civilsamhället är inte en del av det offentliga Sverige. Att bidra med sakkunskap i den allmänna debatten eller i inlagor kopplat till specifika ärenden för att förbättra kvaliteten i myndighetsutövningen eller att protestera, ifrågasätta och polemisera mot beslut – och därmed söka påverka samhällsutvecklingen – är en möjlighet som tillkommer varje medborgare i ett demokratiskt samhälle, enskilt eller i gemenskap med andra.

Migrationsverkets generaldirektör skrev dock nyligen i en egenhändigt formulerad text: "Kyrkan får aldrig missbruka sin roll genom att försöka påverka myndighetsutövningen i frågor som ska avgöras inom ramen för den demokratiska rättsordning vi har i Sverige." Det måste betraktas som ett uppseendeväckande uttalande.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder är ministern och regeringen beredda att vidta för att säkerställa att myndigheter inte försöker missbruka sin roll i syfte att begränsa civilsamhällets frihet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-18 Överlämnad: 2019-12-19 Anmäld: 2019-12-20 Sista svarsdatum: 2020-01-02 Svarsdatum: 2020-01-14
Svar på skriftlig fråga