Myndighet till Västerås och Västmanland

Skriftlig fråga 2007/08:1428 av Polfjärd, Jessica (m)

Polfjärd, Jessica (m)

den 1 juli

Fråga

2007/08:1428 Myndighet till Västerås och Västmanland

av Jessica Polfjärd (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Den 19 juli 2007 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredning med uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en trafikinspektionsorganisation. Det resulterade i utredningen En myndighet för alla (SOU 2008:9) och kom att föreslå Norrköping som placeringsort av den nya myndigheten. Vid bedömningen har man även tittat på Västerås som en potentiell placeringsort. Västerås är i många avseenden en mycket lämplig ort för ändamålet. Staden ligger mycket strategiskt bra till mellan Borlänge, Örebro och Norrköping där verksamheten i dag bedrivs, med närhet till Stockholm samt många viktiga verksamheter. Den befinner sig i ett expansivt skede och det finns långt gången planering på nybyggnation av småhus. Det finns också god tillgång på arbetskraft samt bra kommunikationer, inte minst vattenvägen med en väl fungerande hamn.

Västerås har även närmare till Arlanda samt övriga närliggande flygplatser i östra Mellansverige, där mer än 80 procent av den svenska passagerartrafiken bedrivs. Västerås har också en egen flygplats med närhet till Bromma, Skavsta samt flygplatserna i Örebro, Norrköping och Borlänge. Västerås har ur ett rekryteringsperspektiv även goda förutsättningar. Staden är i grund och botten en industri‑, handels- och logistikstad med alla transportslag representerade med god kompetens inom framför allt järnvägssektorn. Stor kunskap finns exempelvis samlad genom Bombardier och mycket specialistkunskap har vuxit fram genom avknoppningar till mindre företag som är verksamma inom transportsektorn.

Mot den bakgrunden undrar jag på vilket sätt statsrådet i framtiden kommer att arbeta för en etablering av en statlig myndighet i Västerås och Västmanland.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-07-01 Besvarad: 2008-07-29 Anmäld: 2008-08-14 Svar anmält: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-29)