motorbåtstrafik i skärgårdsområden

Skriftlig fråga 1997/98:847 av Gidblom, Birgitta (s)

Gidblom, Birgitta (s)
Fråga 1997/98:847 av Birgitta Gidblom (s) till miljöministern om motorbåtstrafik i skärgårdsområden

I Miljövårdsberedningens betänkande SOU 1996:153 är utgångspunkten att skärgårdarna på samma sätt som t.ex. fjällmiljön skall kunna erbjuda områden med ringa eller ingen störning från motorljud. Det är därför angeläget att åtgärder vidtas i större utsträckning än i dag för att begränsa även störningar från motorbåtstrafik i skärgårdsområden som är särskilt värdefulla ur natur- och rekreationssynpunkt.

I betänkandet redovisas för åtgärder som har vidtagits, bl.a. en regeringsskrivelse 1993/94:175, där regeringen utgår ifrån att berörda länsstyrelser i samråd med bl.a. kommuner ser över inom vilka vattenområden det från bullersynpunkt kan behöva införas låga fartgränser eller förbud mot motorbåtstrafik. Naturvårdsverket har gjort en utvärdering och konstaterat att regeringens uppmaning inte slagit igenom hos länsstyrelserna.

Min fråga till miljöministern är:

Vad avser regeringen att göra för att begränsa motorbåtstrafik i känsliga områden, på samma sätt som skotertrafiken begränsats?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-06-05 Anmäld: 1998-06-08 Besvarad: 1998-06-11
Svar på skriftlig fråga