Modernisering av tullstationer

Skriftlig fråga 2008/09:708 av Ternemar, Tommy (s)

Ternemar, Tommy (s)

den 6 mars

Fråga

2008/09:708 Modernisering av tullstationer

av Tommy Ternemar (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Tullverket har och kommer att behöva nya lokaler i samband med att nya vägsträckningar uppstår. För verkets chefer och personal är det viktigt att ekonomiska förutsättningar för fysiska förändringar och moderniseringar ges utöver ramarna för den löpande verksamheten. Besked behöver också ges i ett tidigt stadium för att kunna åstadkomma en bra verksamhetsplanering.

Genom att E 18 har fått en ny sträckning vid riksgränsen mot Norge måste tullstationen i Hån ersättas. Den nya tullstationen behövs snarast och bedöms, med positiva besked, kunna vara klar under 2010. Årskostnaden för den nya stationen beräknas för Tullverkets del överstiga dagens kostnader med 2,5 miljoner år 2010 och därefter årligen 5 miljoner.

Tullstationen i Eda, byggd 1983, har problem med parkeringsytorna. Flödet på riksväg 61 är drygt två miljoner fordon per år. Parkeringsytan för trafik intill Sverige byggdes ut 2003, i dag uppstår därför sällan köbildning på riksvägen mot Sverige. Problemet har i stället nu blivit i motsatt riktning, med köbildning på riksvägen mot Norge. Anledningen är den ökade trafiken och därmed problem med parkeringsytor för trailertrafiken. Bilarna blir stående på riksvägen med långa köer som följd. Tullverket utför vid Norgegränsen varuundersökningar för båda länderna, vilket innebär att parkeringsytan är en del av tulltjänstemännens arbetsplats, en arbetsplats som i dag har klara arbetsmiljöproblem och olycksrisker. Kostnaderna för åtgärder uppskattas till 700 000 per år i sex år.

Mot bakgrund av det anförda vill jag fråga om finansministern är beredd att ställa sig bakom förslaget och ge Tullverket en positiv indikation på att nödvändiga åtgärder övervägs inför höstens budget för år 2010 i fråga om Hån och Eda.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-03-06 Anmäld: 2009-03-09 Svar anmält: 2009-03-13 Besvarad: 2009-03-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-13)