Modellen för avräkningar från biståndet

Skriftlig fråga 2019/20:163 av Yasmine Posio (V)

Yasmine Posio (V)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Våren 2017 aviserade regeringen en översyn av modellen för beräkning av kostnader för mottagande av asylsökande och skyddsbehövande som avräknas mot utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

En utgångspunkt för översynen var att tillämpa OECD/Dacs förtydligade regelverk. Översynen motiverades delvis med att säkerställa transparens och bättre planeringsförutsättningar för biståndet, vilket även riksdagens utrikesutskott efterfrågat. Den nya modellen skulle dessutom minska avräkningarna.

När den nya modellen nu tillämpas minskar avräkningarna marginellt. Redovisningen av modellen är dessutom så bristfällig att det inte går att härleda avräkningarnas storlek till faktiska kostnader. Vänsterpartiet är mycket kritiskt till hur regeringen hanterat denna fråga.

Regeringen måste redovisa modellen i sin helhet så att det tydligt framgår vilka kostnader som inkluderas, deras storlek och hur de räknas samman till den totala summa som utgör avräkningarna.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

När avser statsrådet att presentera en fullödig redovisning av modellen för beräkning av kostnader för mottagande av asylsökande och skyddsbehövande som avräknas mot utgiftsområde 7 Internationellt bistånd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-11 Överlämnad: 2019-10-12 Anmäld: 2019-10-15 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga