Minoriteters hälsosituation

Skriftlig fråga 2007/08:764 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 13 februari

Fråga

2007/08:764 Minoriteters hälsosituation

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Statens folkhälsoinstitut har fått i uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen och företrädare för de nationella minoriteterna samt Delegationen för romska frågor att kartlägga hälsosituationen för ursprungsbefolkning och nationella minoriteter. Bakgrunden är kritik från FN och Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, men också utifrån synpunkter från företrädare för nationella minoriteter. Dagens brist på kunskap har uppmärksammats inom Europarådets kampanj Mäns våld mot kvinnor.

Statistik bör vara könsuppdelad och mäns våld mot kvinnor respektive våld i nära relationer bör inkluderas i uppdraget, men även i vilken utsträckning samhällets akuta respektive förebyggande insatser kommer nationella minoriteter till del. Kan en kvinna få adekvat hjälp och stöd utifrån vad Sveriges lagstiftning för nationella minoriteter anger? Kvinnofridslinjen till exempel hänvisar de som talar nationella minoritetsspråk till invandrarorganisationers stödfunktioner.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är om hon tagit initiativ till att ge Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att kartlägga könsskillnader i hälsosituationen med tydligt fokus på mäns våld mot kvinnor inom nationella minoriteter.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-13 Anmäld: 2008-02-14 Besvarad: 2008-02-20 Svar anmält: 2008-02-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-20)