Mindre ändringar av ledningars sträckning

Skriftlig fråga 2018/19:748 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Svenska kraftnät håller på att planera för nya högspänningsledningar i bland annat södra och västra Sverige. Dessa projekt är kopplade till att öka överföringskapaciteten på elnätet. Flera aspekter till denna fråga är viktiga, till exempel hur dragningen av ledningen ska ske, om den tar mycket mark i anspråk och om man kan använda sig av marksnål teknik genom att exempelvis gräva ned ledningen. Hit hör också självklart frågan om ersättning till berörda markägare.

Energimarknadsinspektionen skriver följande kring mindre ändringar för dragning av ledning:

”Ett beslut om nätkoncession ger tillstånd för en viss sträckning men det är först i detaljprojekteringen som den exakta sträckningen bestäms. Om man som nätföretag har behov av att ändra ledningens sträckning måste man undersöka om ändringen är så pass liten att den inte ger utslag i kartan som tillhör beslutet.

Den justerade sträckningen måste även efter ändringen stämma överens med kartan i beslutet. Detta innebär en så kallad vingelmån på cirka 50 meter. Det är dock viktigt att den förändrade sträckningen inte bryter mot eventuella villkor och försiktighetsåtgärder. I sådana fall krävs en ny nätkoncession. Vingelmånen kan användas som riktmärke och vara vägledande vid en ändring av sträckningen för en befintlig ledning. Ryms ändringen inom vingelmånen behöver man inte göra någon ny ansökan om nätkoncession.”

En mindre dragning för bolagen kan vara en stor dragning för den drabbade markägaren där en förflyttning kan vara ödesdiger för markägaren.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Är statsrådet beredd att verka för att Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen inte får genomföra en så kallad liten ändring utan att ett nytt beslut fattas så att berörd markägare inte blir av med än mer mark än i tidigare beslut?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-06-11 Överlämnad: 2019-06-12 Anmäld: 2019-06-13 Svarsdatum: 2019-06-19 Sista svarsdatum: 2019-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga