Miljösanktionsavgifter

Skriftlig fråga 2006/07:1561 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 16 augusti

Fråga

2006/07:1561 Miljösanktionsavgifter

av Jeppe Johnsson (m)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Naturvårdsverket har ålagt drygt 120 företag att betala en så kallad miljösanktionsavgift avseende överträdelser av 9 § förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Avgiften för en producent som sålt elektroniska produkter för över 100 000 kronor är totalt 120 000 kronor. Avgiften tas ut direkt, utan att någon påminnelse om rapportering skickats ut av Naturvårdsverket. Inom högteknologiska företag krävs inte många sålda enheter för att uppnå en sådan omsättning. Däremot kan en miljösanktionsavgift på 120 000 kronor vara mycket kännbar för de småföretag som drabbas.

De drabbade företagen är producenter som har registrerat sig hos Naturvårdsverket men missat att rapportera sin försäljning.

Enligt artikel 15 i WEEE-direktivet ska medlemsstaterna fastställa påföljder som är effektiva, proportionella och avskräckande. De miljösanktionsavgifter som Naturvårdsverket beslutat om kan inte anses vara proportionella för den ringa överträdelsen. De är även oproportionerliga i förhållande till de miljösanktionsavgifter som gäller för andra förseningar. Ett raffinaderi får betala 2 000 kronor i miljösanktionsavgift om de är försenade med sin årliga miljörapport som innehåller en betydligt mer omfattande redovisning än den nu aktuella.

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att harmonisera miljösanktionsavgifterna med andra överträdelser av miljölagstiftningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16 Besvarad: 2007-08-30 Svar anmält: 2007-08-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-08-30)