Miljöorganisationers talerätt avseende brukande av skog

Skriftlig fråga 2017/18:656 av Runar Filper (SD)

Runar Filper (SD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Sverige har anslutit sig till Århuskonventionen, som innehåller regler om att allmänheten ska få tillgång till miljöinformation, rätt att delta i större beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.

Enligt konventionen kan miljöorganisationer klassas som allmänhet. Högsta förvaltningsdomstolen har också slagit fast att en miljöorganisation som Naturskyddsföreningen har rätt att överklaga ett tillstånd om avverkning i fjällnära skog (det så kallade Änokfallet 2014) med hänvisning till Århuskonventionen.

Regeringen beslutade i november 2015 att göra en rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen och att i det sammanhanget bland annat se över möjligheten för miljöorganisationer att begära rättslig prövning i miljöfrågor.

Om det införs nya bestämmelser som medför möjlighet till överklaganden enligt skogsvårdslagen öppnar det för att normala skogsbruksåtgärder kan bli föremål för rättslig prövning. Detta i sig skulle öppna för juridisk aktivism från miljöorganisationer med resultatet att rätten att bruka skogen kan begränsas.

Vi i Sverigedemokraterna anser därför att miljöorganisationer inte ska ges möjlighet till rättslig prövning av beslut som rör normala skogsbruksåtgärder.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

Anser statsrådet att miljöorganisationer ska ges möjlighet till rättslig prövning av beslut som rör normala skogsbruksåtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-24 Överlämnad: 2018-01-25 Anmäld: 2018-01-26 Svarsdatum: 2018-01-31 Sista svarsdatum: 2018-01-31
Svar på skriftlig fråga