Miljömål om dioxin i livsmedel

Skriftlig fråga 2005/06:1565 av Thorén, Sverker (fp)

Thorén, Sverker (fp)

den 8 maj

Fråga 2005/06:1565 av Sverker Thorén (fp) till statsrådet Lena Sommestad (s)

Miljömål om dioxin i livsmedel

Vid omröstningen i kammaren om riksdagens miljömål (bet. 2005/06:MJU3) röstade en majoritet bestående av fp, m, kd, c och mp mot regeringens proposition på tolv punkter.

Riksdagen beslutade att ett nytt delmål om dioxiner i livsmedel ska införas under miljökvalitetsmålet Giftfri miljö med följande lydelse:

2010 skall tydliga åtgärdsprogram som medför en kontinuerlig minskning av halterna av för människan skadliga dioxiner i livsmedel ha etablerats.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att uppnå detta nya delmål.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-08 Anmäld: 2006-05-09 Besvarad: 2006-05-17 Svar anmält: 2006-05-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-17)