Miljölagstiftningen och Sveriges säkerhet

Skriftlig fråga 2019/20:770 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Enligt Svenska kraftnät hotar träd att falla över viktiga högspänningsledningar på 65 platser i landet, med risk för avbrott i elleveranserna och risk för skogsbränder. I dag gör naturvärden att Svenska kraftnät inte får fälla träden. I Västernorrland förlorade nyligen Svenska kraftnät ett mål i Mark- och miljööverdomstolen mot Skogsstyrelsen där Svenska kraftnät ville fälla 47 träd i kanten på en kraftledningsgata. Området är sedan några år tillbaka ett biotopskyddsområde beslutat av Skogsstyrelsen. I detta fall handlade det om en av de viktigaste huvudkraftledningarna som förmedlar el från vattenkraft i norr till södra Sverige, en ryggrad i Nordens elförsörjning, enligt Svenska kraftnät. Domstolen hänvisar till att ett biotopskyddsområde har ett närmast absolut skydd enligt miljöbalken.

Detta är naturligtvis mycket allvarligt, inte minst ur ett beredskaps- och krisperspektiv. Om vi i Sverige har miljölagstiftning som motverkar möjligheterna att förebygga olyckor och skogsbränder och motverkar möjligheterna till säkra elleveranser bör naturligtvis lagstiftningen ses över. Även Försvarsmakten har i olika sammanhang lyft upp denna typ av problematik, där olika intressen står emot varandra och där i slutändan miljöbalken får företräde framför Sveriges säkerhet. 

Jag vill med anledning av ovanstående fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Tänker ministern agera på något sätt för att komma till rätta med ovan beskrivna problematik, eller anser ministern att det är bra som det är?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-17 Överlämnad: 2020-01-20 Anmäld: 2020-01-21 Svarsdatum: 2020-01-29 Sista svarsdatum: 2020-01-29
Svar på skriftlig fråga