Miljökrav vid tillverkning av läkemedel

Skriftlig fråga 2009/10:840 av Nihlén, Thomas (mp)

Nihlén, Thomas (mp)

den 27 maj

Fråga

2009/10:840 Miljökrav vid tillverkning av läkemedel

av Thomas Nihlén (mp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Genom forskning på Chalmers i Göteborg vet man att industrier vid tillverkning av så kallade generikaläkemedel i till exempel Indien släpper ut stora mängder läkemedelsrester eller aktiv substans av läkemedel rakt ut i sjöar och andra vattendrag. Detta leder till påverkan på levande organismer, inklusive människan. Dricksvattnet förstörs och spridande av antibiotika kan leda till att antibiotikaresistensen ökar. Problemet kan därför sägas få globala konsekvenser. Sverige och EU måste ta ett ansvar, inte minst därför att stora mängder av dessa läkemedel konsumeras i västvärlden.

Med anledning av detta gav regeringen ett uppdrag till Läkemedelsverket att efter samråd med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen kartlägga möjligheterna att skärpa miljökraven vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans till läkemedel, nationellt och internationellt. Uppdraget rapporterades i en skriftlig rapport den 16 december samt med en gemensam dragning för Miljödepartementet och Socialdepartementet. Åtta åtgärder föreslogs. Däribland att verka för att i relevanta rättsakter från EU införa krav på ett miljöcertifikat för produktionsanläggningarna för läkemedel och aktiv substans till läkemedel, att läkemedelslagstiftningen för humanläkemedel ska avspegla EU:s mål om en hållbar utveckling och att få till stånd en översyn av det nationella förmånssystemet för läkemedelssubventioner så att det tar hänsyn såväl till de ekonomiska, sociala som ekologiska aspekterna av en hållbar utveckling.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga miljöminister Andreas Carlgren vilka initiativ ministern har vidtagit eller avser att vidta med anledning av det ovan anförda.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-05-27 Anmäld: 2010-05-27 Besvarad: 2010-06-02 Svar anmält: 2010-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-02)