Miljöfarliga vrak

Skriftlig fråga 2008/09:1107 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 23 juli

Fråga

2008/09:1107 Miljöfarliga vrak

av Birgitta Eriksson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Regeringen gav 2007 Statskontoret i uppdrag att utreda och lämna förslag på vem som har rätten eller skyldigheten att omhänderta, sanera eller flytta skeppsvrak och ägarlösa båtar. Rapporten redovisades i maj 2008 och i ett svar på en skriftlig fråga i april 2009 uppgav miljöministern att ärendet bereddes i Regeringskansliet. En av slutsatserna i rapporten var att kunskapen om omfattningen av problemet med miljöfarliga vrak i dagsläget var otillräcklig. En inventering och riskanalys av vraken skulle vara en förutsättning för att få underlag om i vilken omfattning sanering av vrak behövs och hur detta ska genomgöras. I propositionen En sammanhållen svensk havspolitik aviserade regeringen att Sjöfartsverket som ett första steg skulle genomföra en inventering av vraken.

Frågan är om man någonsin kan få ett fullständigt kunskapsläge och en perfekt inventering. I detta fall menar jag att detta mer förefaller vara en ursäkt för att inte påbörja konkret handling. Det vore ju inte fel att redan nu påbörja sanering av kända läckande vrak eller av ett visst område som vi vet har problem eller är känsligt ur havsekologisk synvinkel.

Mer än 230 vrak efter fartyg på mer än 100 ton ligger på havsbotten i Skagerrak. 19 av dem finns på svenskt vatten, minst 3 läcker olja. Varför inte se till att börja där och redan nu? Eller börja med någon annan känd del av Östersjön, Öresund eller Kattegatt?

Avser miljöministern att påbörja sanering av läckande skeppsvrak och andra miljöfarliga vrak under 2010?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-07-23 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-19 Svar anmält: 2009-08-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-19)