Miljöansvar för den som kontrollerar en verksamhet

Skriftlig fråga 2006/07:1275 av Ceballos, Bodil (mp)

Ceballos, Bodil (mp)

den 30 maj

Fråga

2006/07:1275 Miljöansvar för den som kontrollerar en verksamhet

av Bodil Ceballos (mp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Av betänkandet Ett utvidgat miljöansvar framgår tydligt att utredaren anser att för att uppfylla kraven i EU-direktivet är det nödvändigt att inte enbart den som bedriver en verksamhet utan också den som kontrollerar verksamheten ska kunna göras ansvarig för allvarliga miljöskador. Detta bör dessutom uttryckligen framgå av lagstiftningen.

Utredaren skriver således: För ett genomförande av direktivets miniminivå i svensk rätt synes därför nödvändigt att uttryckligen komplettera miljöbalkens verksamhetsutövarbegrepp med direktivets kontrollbegrepp.

Av regeringens förslag till införlivande av miljöansvarsdirektivet (prop. 2006/07:95) har dock utredarens förslag i denna del utelämnats. Regeringens förslag uppfyller inte kraven på införlivandet av EU-direktivet på denna punkt.

Visserligen kan miljöbalken komma att tolkas att det innebär samma ansvar, men det är ingalunda säkert. Som utredaren påpekar så räcker det inte. Det kan också komma att ta lång tid för denna praxis att utkristalliseras. Under den tiden får både företag och myndigheter leva med en betydande och onödig osäkerhet om ansvaret. Myndighetens osäkerhet kan också förväntas leda till att man avstår att driva krav som bör drivas enligt direktivets skrivningar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

Vad avser ministern att göra för att minimireglerna i EU:s miljöansvarsdirektiv ska införlivas i svensk lag på ett korrekt sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-30 Anmäld: 2007-05-30 Besvarad: 2007-06-07 Svar anmält: 2007-06-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-07)