Mer tid för historieämnet i skolan

Skriftlig fråga 2019/20:203 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Nyligen återkallade Skolverket sitt förslag till kursplan i ämnet historia avseende momentet om antiken. Liberalerna välkomnar detta besked då vi tidigt motsatt oss detta förslag.

Arbetet med kursplanerna fortskrider, men enligt Skolverket kvarstår problemet med antalet lektionstimmar.

För att angripa den delen av frågan har Liberalerna presenterat ett antal förslag i syfte att öka tiden för ämnet historia i skolan, i synnerhet med fokus på högstadiet och för att säkra undervisning i moment som antiken.

Vi föreslår att ämnesfördelningen ses över och att man ser över exempelvis de fria timmar inom SO-blocket som lärarna i dag förfogar över. Vi menar också att timplanen behöver revideras och att man ser över fördelningen inom nuvarande antalet undervisningstimmar.

Den uppkomna situationen på Skolverket innebär att myndigheten överlämnar frågan till regeringen för åtgärd.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

När kommer regeringen att initiera en översyn eller en större revidering av timplanen i syfte att långsiktigt lösa problemet med exempelvis ämnet historia?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-16 Överlämnad: 2019-10-17 Anmäld: 2019-10-18 Svarsdatum: 2019-10-23 Sista svarsdatum: 2019-10-23
Svar på skriftlig fråga