medel för lokalt utvecklingsarbete i Landskrona

Skriftlig fråga 2000/01:1186 av Karlsson, Anders (s)

Karlsson, Anders (s)

den 9 maj

Fråga 2000/01:1186

av Anders Karlsson (s) till statsrådet Mona Sahlin om medel för lokalt utvecklingsarbete i Landskrona

I Regeringens proposition 1997/98:165 Utveckling och rättvisa @ en politik för storstaden på 2000-talet, redovisas planerna vad avser stöd till lokalt utvecklingsarbete i utsatta bostadsområden i storstadsregionerna. Propositionen omnämner ett antal kommuner som tidigare fått stöd och man skriver att dessa även nu bör komma i fråga. Landskrona är beläget mitt i Öresundsregionen, där man når Köpenhamn, Malmö och Helsingborg/Helsingör på mindre än en timma. Befolkningsnivån ligger på ca 37 000 och är inte jämförbar med storstädernas invånarantal. Närheten till tre storstadsområden gör dock att Landskrona kommun i många delar har den problematik som oftast tillskrivs storstäder i form av droger, kriminalitet och social utsatthet. Under 1994@1995 tog Landskrona emot drygt 2 000 flyktingar. I relation till kommunens storlek, motsvarar det en inflyttning till Stockholms stad med 60 000 personer under samma period! I dag är mer än var fjärde kommuninvånare född utomlands eller har minst en förälder med utländsk bakgrund. Mer än hälften av barnen i förskolan/skolan har annat språk än svenska som sitt modersmål. Vissa klasser består nästan enbart av barn med utomnordisk härkomst. Jag har i en tidigare interpellation frågat statsrådet Ulrika Messing om Landskrona kommun kunde få teckna ett utvecklingsavtal i avsikt att påskynda integrationsarbetet. Svaret statsrådet Messing gav för ett år sedan var att Landskrona kunde komma i fråga först när lokala utvecklingsavtal slutits med de sju kommuner som omnämns i propositionen. Mina fråga till statsrådet Mona Sahlin blir därför:

I den händelse avtal, med de sju kommuner som statsrådet Messing nämnde i sitt svar, är tecknade kan då Landskrona räkna med att få teckna avtal med inriktning på satsning inom skolområdet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-05-09 Anmäld: 2001-05-15 Besvarad: 2001-05-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-05-17)